Rabu, 19 Julai 2017

BENARKAH DAKWAAN... "DASAR PAS ADALAH ISLAM (al-Islam)?

(Y) BENARKAH DAKWAAN PAS bahawa Dasar PerjuanganNya adalah Islam (al-Islam) itu adalah benar disisi Allah (al-Quran) ?

FAKTA :
(Y) Tidak terdapat pada mana-mana Surah - Ayat al-Quran yang memberi maksud "Perjuangan (jihad) Islam (al-Islam) !

(Y) (Y) Hadis Kudthsi sekali pun tidak boleh mengadakan apa yang tidak ada disebut dalam al-Quran ?

KEMUSYKILAN ILMIAH :
(Y) Apakah hukumNya bagi perbuatan itu ?
(Y) Perbuatannya merebut hak-hak mutlak zat Allah, kemudian jadikan hak diri... ?
... "SIAPA DIRI YANG PUNYA DIRI TU ???"...
///
Ab Sheikh Yunan.

7 ulasan:

 1. PAS POLICY PRINCIPLES
  (Y) REQUIRED PAS 'DECISIONS that the Policy of His Struggle is Islam (al-Islam) that is true of Allah (the Qur'an)?

  FACT:
  (Y) Not found in any of the Qur'anic verses which mean "Islamic (Islamic) struggle (jihad)!

  (Y) (Y) Kudthsi Hadith can not even hold what is not mentioned in the Quran?

  SCIENTIFIC DECISION:
  (Y) What is the law for that act?
  (Y) His actions take the absolute right of the substance of God, then make the right of self ...?
  ... "who is the person who self-regards ???" ...
  ///
  Ab Sheikh Yunan.

  BalasPadam
 2. 538/5000
  مبادئ سياسة باس
  (Y) قرارات باس المطلوبة أن سياسة كفاحه هو الإسلام (الإسلام) الذي ينطبق على الله (القرآن)؟

  FACT:
  (ص) لم يتم العثور عليها في أي من الآيات القرآنية التي تعني "النضال الإسلامي (الإسلامي) (الجهاد)!

  (Y) (Y) القدسي الحديث لا يمكن حتى عقد ما لم يرد ذكره في القرآن الكريم؟

  القرار العلمي:
  (ص) ما هو قانون ذلك الفعل؟
  (ص) أفعاله تأخذ الحق المطلق من جوهر الله، ثم جعل الحق في النفس ...؟
  ... "من هو الشخص الذي يحترم الذات ؟؟؟ ...
  ///
  أبو شيخ يونان.

  BalasPadam
 3. 538/5000
  PAS政策原則
  (Y)要求他的決定,他的鬥爭政策是伊斯蘭教(伊斯蘭教),真主是真主(古蘭經)?

  事實:
  (Y)在任何古蘭經經文中都沒有發現,這意味著“伊斯蘭教(伊斯蘭)鬥爭(聖戰)”!

  (Y)(Y)Kudthsi Hadith甚至不能持有古蘭經中沒有提及的內容?

  科學決策:
  (Y)該行為的法律是什麼?
  (Y)他的行為是絕對權利的上帝的本質,然後使自己的權利?
  ...“誰是自我尊重的人?”...
  ///
  Ab Sheikh Yunan
  PAS zhèngcè yuánzé
  (Y) yāoqiú tā de juédìng, tā de dòuzhēng zhèngcè shì yīsīlán jiào (yīsīlán jiào), zhēnzhǔ shì zhēnzhǔ (gǔlánjīng)?

  Shìshí:
  (Y) zài rènhé gǔlánjīng jīng wénzhōng dōu méiyǒu fāxiàn, zhè yìwèizhe “yīsīlán jiào (yīsīlán) dòuzhēng (shèngzhàn)”!

  (Y)(Y)Kudthsi Hadith shènzhì bùnéng chí yǒu gǔlánjīng zhōng méiyǒu tí jí de nèiróng?

  Kēxué juécè:
  (Y) gāi xíngwéi de fǎlǜ shì shénme?
  (Y) tā de xíngwéi shì juéduì quánlì de shàngdì de běnzhí, ránhòu shǐ zìjǐ de quánlì?
  ...“Shuí shì zìwǒ zūnzhòng de rén?”...
  ///
  Ab Sheikh Yunan

  BalasPadam
 4. 538/5000
  PAS PRINCIPES DE POLITIQUE
  (Y) DEMANDES NON REQUISES que la politique de sa lutte est l'islam (al-Islam) qui est vrai d'Allah (le Coran)?

  FAIT:
  (Y) Pas trouvé dans aucun des verss coraniques qui signifient "lutte islamique (islamique) (jihad)!

  (Y) (Y) Kudthsi Hadith ne peut même pas tenir ce qui n'est pas mentionné dans le Coran?

  DÉCISION SCIENTIFIQUE:
  (Y) Quelle est la loi pour cette loi?
  (Y) Ses actions prennent le droit absolu de la substance de Dieu, puis font-elles le droit de soi ...?
  ... "qui est la personne qui se réjouit?" ...
  ///
  Ab Sheikh Yunan.

  BalasPadam
 5. 538/5000
  ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ ПАС
  (Y) ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЙ ПАСА, что политика его борьбы - ислам (аль-Ислам), который относится к Аллаху (Коран)?

  ФАКТ:
  (Y) Не найден ни в одном из стихов Корана, что означает «Исламская (исламская) борьба (джихад)!

  (Y) (Y) Кудси Хадис не может даже держать то, что не упоминается в Коране?

  НАУЧНОЕ РЕШЕНИЕ:
  (Y) Каков закон для этого акта?
  (Y) Его действия принимают абсолютное право на сущность Бога, а затем делают право на себя ...?
  ... «кто тот, кто относится к себе?» ...
  ///
  Абхай Шейх Юнань.
  PRINTSIPY POLITIKI PAS
  (Y) TREBUYETSYA RESHENIY PASA, chto politika yego bor'by - islam (al'-Islam), kotoryy otnositsya k Allakhu (Koran)?

  FAKT:
  (Y) Ne nayden ni v odnom iz stikhov Korana, chto oznachayet «Islamskaya (islamskaya) bor'ba (dzhikhad)!

  (Y) (Y) Kudsi Khadis ne mozhet dazhe derzhat' to, chto ne upominayetsya v Korane?

  NAUCHNOYe RESHENIYe:
  (Y) Kakov zakon dlya etogo akta?
  (Y) Yego deystviya prinimayut absolyutnoye pravo na sushchnost' Boga, a zatem delayut pravo na sebya ...?
  ... «kto tot, kto otnositsya k sebe?» ...
  ///
  Abkhay Sheykh Yunan'.

  BalasPadam
 6. หลักการนโยบาย PAS
  (Y) PAS จำเป็นต้องตัดสินใจว่านโยบายของการต่อสู้ของเขาคือศาสนาอิสลาม (อัลอิสลาม) ที่เป็นจริงของอัลลอ (คัมภีร์กุรอ่าน)?

  ความจริง:
  (Y) ไม่พบในข้อใด ๆ ของอัลกุรอานซึ่งแปลว่า "อิสลาม (อิสลาม) (ญิฮาด)!

  (Y) (Y) Kudthsi Hadith ไม่สามารถถือสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงในอัลกุรอานได้?

  การตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์:
  (Y) กฎหมายสำหรับการกระทำนั้นมีอะไรบ้าง?
  (Y) การกระทำของพระองค์ถือสิทธิอันเที่ยงธรรมของสรรพสิ่งของพระเจ้าแล้วทำให้สิทธิของตนเอง ... ?
  ... "ใครคือคนที่เห็นด้วยตัวเอง?" ...
  ///
  Ab Sheikh Yunan
  H̄lạkkār nyobāy PAS
  (Y) PAS cảpĕn t̂xng tạds̄incı ẁān yo bāy k̄hxng kār t̀xs̄ū̂ k̄hxng k̄heā khụ̄x ṣ̄ās̄nā xis̄lām (xạl xis̄lām) thī̀ pĕn cring k̄hx ngxạllx (khạmp̣hīr̒ ku rx̀ān)?

  Khwām cring:
  (Y) mị̀ phb nı k̄ĥx dı «k̄hx ngxạlkurxān sụ̀ng pæl ẁā"xis̄lām (xis̄lām) (ỵi ḥād)!

  (Y) (Y) Kudthsi Hadith mị̀ s̄āmārt̄h t̄hụ̄x s̄ìng thī̀ mị̀ dị̂ kl̀āw t̄hụng nı xạlkurxān dị̂?

  Kār tạds̄incı thāng withyāṣ̄ās̄tr̒:
  (Y) kḍh̄māy s̄ảh̄rạb kārk ra thả nận mī xarị b̂āng?
  (Y) kārk ra thả k̄hxng phraxngkh̒ t̄hụ̄x s̄ithṭhi xạn theī̀yngṭhrrm k̄hxng s̄rrph s̄ìngk̄hxng phracêā læ̂w thảh̄ı̂ s̄ithṭhi k̄hxng tnxeng... ?
  ... "Khır khụ̄x khn thī̀ h̄ĕn d̂wy tạw xeng?" ...
  ///
  Ab Sheikh Yunan

  BalasPadam
 7. 538/5000
  MGA PRINSIPYONG PATAKARAN SA PAS
  (Y) MGA KINAKAILANGAN NG MGA KINAKAILANGANG PAS na ang Patakaran ng Kanyang Pakikibaka ay Islam (al-Islam) na totoo sa Allah (ang Qur'an)?

  KATOTOHANAN:
  (Y) Hindi natagpuan sa alinman sa mga talata ng Qur'an na nangangahulugan ng "Islamic (Islamic) na pakikibaka (jihad)!

  (Y) (Y) Ang Kudthsi Hadith ay hindi maaaring humawak ng hindi nabanggit sa Quran?

  PANGKALAHATANG DESISYON:
  (Y) Ano ang batas para sa gawaing iyon?
  (Y) Ang kanyang mga aksyon ay tumatagal ng ganap na karapatan ng sangkap ng Diyos, at pagkatapos ay gawin ang karapatan ng sarili ...?
  ... "sino ang taong nagbabantay sa sarili ???" ...
  ///
  Ab Sheikh Yunan.

  BalasPadam

BAHAYA SYIRIK TERHADAP HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH.

SYIRIK TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH. <3 membersih, menyucikan diri sendiri, kaum, puak, jama'ah, pertubohan, parti ...